Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

 

  1. Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта http://interiora.me/ управляван от Атанас Тодоров Згурев. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате Сайта – http://interiora.me/ .
  2. Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта – http://interiora.me/ . Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, нямате възможност да използвате Сайта.

 

II. ДАННИ НА САЙТА

 

2.1.Атанас Тодоров Згурев администрира сайта http://interiora.me/ .

2.3.Можете да се свържете с Администратора Атанас Тодоров Згурев  на:

 

 

III.ДЕФИНИЦИИ

 

3.1.Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта – http://interiora.me/ по какъвто и да е начин, включително като го разглежда. Потребителите могат да бъдат такива с и без регистрация в сайта. Потребители с регистрация са физически или юридически лица, занимаващи се с дейности в областта на дизайна, които са сключили договор  с администратора на http://interiora.me/.  Нерегистрирани потребители са лица, които посещават сайта http://interiora.me/ с опознавателна информативна цел, за които регистрацията в сайта не е задължителна.

3.2. Акаунт – раздел от http://interiora.me/ , формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта.

3.3. Сайт – означава сайт находящ се на http://interiora.me/

3.4. Интериорна фотография – визуализация на вътрешната част на сграда или помещение под формата на снимков материал.

 

 

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общите условия на Interiora.me са задължителни за всички клиенти/потребители на http://interiora.me/ .

4.2. Всяко използване на http://interiora.me/ означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Interiora.me по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.

4.4 Interiora.me има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Interiora.me ще информира за това клиентите/потребителите си чрез публикуването на промените в http://interiora.me/ В този смисъл Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на http://interiora.me/ при всяко ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на http://interiora.me/ се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. Interiora.me полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в http://interiora.me/ .

4.8. http://interiora.me/ може да съдържа линкове към други сайтове. Interiora.me  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

V. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ.

 

5.1. Интериорен проект е всяка интериорна фотография, текст, данни, чертежи, проекти, видео или други материали, качени на Сайта – http://interiora.me/ от админитратора на същия. Интериорните проекти принадлежат на дизайнери, архитекти, дизайнерски студиа и единствено тези лица носят отговорност по отношение на авторството на проекта. Заснемането на проекта и публикуването му в сайта е резултат на изпълнение на сключен договор между автора на проекта или трето лице и администратора на сайта.

 

5.2. Качените интериорни фотографии в Сайта – http://interiora.me/ не дават пълни архитектурни решения. Фотографиите са предназначени като средство за информация при интерес от страна на клиент/потребител на Сайта – http://interiora.me/ .

 

5.3 Interiora.me си запазва правото да изтрие всеки един проект по своя преценка, ако има релевантна причина за това действие.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 

6.1. http://interiora.me/ е платформа, предназначена за предоставяне на услуги в сферата на фотографията на интериорни дизайни и представянето на проектите в уебсайта . Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия.

 

6.2. Администратора на сайта създава профили в http://interiora.me/ след извършена услуга по заснемане, възложена на http://interiora.me/ или друго упъномощено лице с цел да предоставят снимков материал под формата на интериорна фотография към потребителите на сайта. В случай че физическите или юридическите лица, възложили фотозаснемането, желаят техният проект да бъде публикуван в платформата http://interiora.me/, тези лица са задължени да предоставят информация за проекта, автор и данни за контакт като имейл, телефон и адрес.

 

6.3. Потребителите, регистрирали се на http://interiora.me/ гарантират, че предоставят вярна информация в процеса на регистрация и всяла настъпила промяна подлежи на актуализация.

 

6.4. Всяка използвана информация от страна на клиентите и потребителите на сайта, изнесена извън http://interiora.me/ , следва да се извършва посредством разрешение от страна на Interiora.me

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. При изпозлване на http://interiora.me/ , потребителят се задължава да качва интериорна фотография и информация за същата, единствено ако е носител на съответните авторски права на последната и/или е получил разрешение да използва валидно предоставената от него информация.

 

7.2. Регистриралите се потребители могат да използват информация, съдържаща се в http://interiora.me/ единствено за лично ползване с нетърговска цел, освен ако не е уговорено друго с  http://interiora.me.

 

7.3. Сайтът http://interiora.me/ си запазва правото да изтрива потребителски профили/потребителско съдържание, когато последното противоречи на изискванията на Общите условия на  http://interiora.me. С публикуване на конкретен проект потребителите предоставят своето изрично съгласие на  http://interiora.me да използва съдържанието като публикува същото в сайта  http://interiora.me, както и да използва това съдържание за представяне на своята дейност, в това число и да го включва към своето портфолио за фотографски услуги.

 

7.4.  Всяко използване нa http://interiora.me/ , означава, че потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия, Политика за сигурност и Политика за бисквитките на  http://interiora.me.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

 

8.1. Когато потребителско съдържание, качено от Администратора на сайта включва обекти на интелектуална собственост, то посоченият автор на конкретния обект  декларира, че е носител на съответните авторски права върху каченото съдържание и че има право да го използва, като е придобил това право законосъобразно. Администраторът на сайта от своя страна е автор на фотографиите и има право да възпроизвежда тези обекти като ги публикува в уебсайта със съгласието на автора на конкретния проект.

 

8.2. Потребителят е отговорен за законността на каченото от него съдържание, както и за последствията от това публикувано съдържание. Уебсайтът  http://interiora.me, както и лицето, което го администрира, НЕ носят каквато и да е било отговорност за имуществени и неимуществени вреди, причинени в резултат на нарушение на права в областта на интелектуалната собственост. Нерегистрираните потребители имат достъп до разнообразно съдържание, което е обект на авторско право или сродни нему права на интелектуална собственост на http://interiora.me,  на неговия администратор, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителите – регистрирани и нерегистрирани използват това съдържание за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират или разпространяват публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на http://interiora.me, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното

 

8.3. В случай на нарушени авторски права от страна на потребители на Сайта – http://interiora.me/ , лицето с нарушени авторски права следва да уведоми Администратора – Атанас Тодоров Згурев на имейл адрес: interiora.me@gmail.com като даде пълна информация за потребителя, нарушил авторските права, както и данни за контакт. Администратора – Атанас Тодоров Згурев следва да приеме действия спрямо потребителя, нарушил авторските права.

 

IX. РЕКЛАМА

 

9.1. В момента, в който бъде създаден акаунт/профил на потребителя в Платформата, същият ще има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения в областта на дизайна – покани за участия в конкурси, събития и други.

 

9.2. Отказа си от получаване на рекламни съобщения Потребителят може да изрази по всяко време като промени настройките в акаунта си или като се свърже с Администратора – Атанас Тодоров Згурев на имейл адрес: interiora.me@gmail.com.

 

9.3.Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от регистрацията в уебсайта  http://interiora.me.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

10.1. С приемането на Общите условия, потребителите декларират, че използването на предоставяните услуги на Сайта – http://interiora.me/ ще бъдат изцяло тяхна отговорност.

 

10.2. http://interiora.me  не носи отговорност при бъдещи вреди, причинени на потребителите при използване на Сайта – http://interiora.me .

 

10.3. Interiora.me не носи отговорност за начина, по който потребителите на Сайта – http://interiora.me/ използват услугите му. Всеки потребител е длъжен да обезщети Администратора на  http://interiora.me  и всички трети лица за  претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, глоби, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от  http://interiora.me  услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

 

 

 

 

XI.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

11.1. Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от регистрирани и нерегистрирани потребители във връзка с публикуван в сайта интериорен проект.

 

11.2.  Всеки клиент / потребител, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

  • да се позовава само на информация, свързана с изложения интериорен проект;
  • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
  • да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
  • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност;
  • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен интериорен проект от Сайта, без да прави препратки към други фирми;
  • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като http://interiora.me/;
  • да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 

11.3. Когато потребител съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от http://interiora.me/, за да може последният да определи дали са нарушени условията за ползване на http://interiora.me/ . Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от http://interiora.me/  само  след проверка от страна на администратора на сайта.

 

11.4. В случай, че http://interiora.me/ констатира многократно нарушение на настоящите Условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на потребителя да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1 При обработка на лични данни, http://interiora.me/ спазва всички нормативни актове, свързани със защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни. За http://interiora.me/ защитата на личните данни на потребителите е от първостепенно значение.

 

12.2. Interiora.me не предоставя лични данни на трети лица или страни извън ЕС.

 

12.3. За целите на Сайта – http://interiora.me/  обработва личните данни на своите потребители съгласно „Политика за сигурност на физическите лица“, публикувана в Сайта – http://interiora.me/ .

 

12.3. С приемането на Общите условия на Сайта – http://interiora.me/, потребителите се съгласяват с обработването на личните им данни за целите на Сайта.

 

12.4.Всеки потребител има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните данни.

 

12.5. За да упражни някои от правата си, упоменати в 12т.4, потребителят следва да се свърже с Администратора Атанас Тодоров Згурев посредством имейл кореспонденция на адрес: interiora.me@gmail.com

 

 

XIII. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

13.1. В случай, че договорът между Администрара на http://interiora.me/ и регистриран потребител бъде прекратен на каквото и да е основание, http://interiora.me/ си запазва правото да изтрие профила на потребителя, както и да прекрати изцяло регистрацията му в Сайта – http://interiora.me/ .

 

 

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

14.1. Спорове, възникнали между http://interiora.me/ и потребители на Сайта, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

14.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване

на спорове (ОРС),  достъпна на   http://ec.europa.eu/odr/     – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

Препоръчвам ти да използваш в рекламните съобщения функцията Unsubscribe. Повечето имейл маркетинг системи я предлагат.

 

Предлагам тази точка да остане, независимо, че няма да има специална секция за въпроси и отговори. Задълженията в точката ще обхващат и случаи, в които потребител се свързва с конкретен дизайнер или с администратора на сайта.

 

При публикване на Общите условия, се увери, че този линк е clickeble, тоест пти клик върху него насочва към ОРС.

You cannot copy content of this page